Disclaimer en Privacy statement

Wij nemen uw privacy serieus.

Disclaimer

De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie.
Hoewel Bakker Hydraulic Products BV haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden,
kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties,
voortkomend uit het gebruik van deze website.
Bakker Hydraulic Products ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Privacy

Inleiding

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren of omdat u hier toestemming voor heeft gegeven dan wel omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres en contactgegevens. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen en overige zakelijke relaties.

 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om:

   • u een offerte te kunnen toesturen;
   • te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst of product dient te voldoen;
   • Producten of diensten te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten
   • te kunnen factureren;
   • en met u ter zake en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

 

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om:

   • u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst of product wat ons betreft dient te voldoen;
   • een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen;
   • uw facturen te kunnen betalen;

en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

 

Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van onze onderneming. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan:

het bespreken van een eventuele samenwerking,

het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk.

Het promoten van producten en diensten en het verstrekken van technische informatie dienaangaande

 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, is het echter aannemelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Bakker Hydraulic Products bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw persoonlijke gegevens na ontvangst van uw schriftelijke verzoek daartoe verwijderen. Wanneer wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant zijn geworden, zullen uw persoonlijke gegevens op uw schriftelijke verzoek verwijderd worden. Als u een andere zakelijke relatie bent, dan worden uw gegevens bewaard en enkel na ontvangst van uw schriftelijk verzoek daartoe verwijderd. Mocht u wel klant/leverancier bij ons zijn geworden, dan bewaren wij uw persoonlijke gegevens minimaal gedurende de levensduur van onze producten. Na deze periode zullen wij, na ontvangst van uw schriftelijke verzoek, uw persoonlijke gegevens verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie en contactenbestand, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Voorts maken wij momenteel gebruik van Microsoft Office of vergelijkbare software toepassingen en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden

 

Website

Bakker Hydraulic Products gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruikersgemak, ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dat kan leiden tot een beperktere werking van de website. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Bakker Hydraulic Products neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bakker-hydraulic.com.

 

Uw rechten

U heeft het recht om, na voorafgaand schriftelijk verzoek daartoe, uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bakker Hydraulic Products en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, naar u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bakker-  hydraulic.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummer onderaan uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bakker Hydraulic Products wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Uiteraard kunt u ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens contact met ons opnemen.